top of page

明治クッカーグループ

公開·1名のメンバー

Em Là Bà Nội Của Anh: Một bộ phim hài hước và cảm động về tình yêu và ước mơ


Em Là Bà Nái Cáa Anh: Mát bá phim hài hÆác và cáºm Äáng vá tÃnh yêu và Æác mÆ
Em Là Bà Nái Cáa Anh là mát bá phim hài hÆác và cáºm Äáng cáa Äáºo diá…n Phan Gia Nháºt Linh, dáa trên bá phim Hàn Quác Miss Granny. Phim ká vá cÃu chuyán cáa TÃng (Háa VÄ VÄn), mát chàng trai Äam mê Ãm nháºc nhÆng khÃng cà Äiáu kián Äá theo Äuái Æác mÆ. Mát ngày, anh báºt ngá ÄÆác chuyán thành mát cà gÃi trẠxinh Äáºp (Miu Lê) sau khi cháp áºnh táºi mát tiám cháp hÃnh ká láº. Tá ÄÃ, anh báºt Äáºu mát cuác sáng mái vái nhiáu thá thÃch và niám vui.
HD Online Player (em la ba noi cua anh full 1080p 720p)Phim Em Là Bà Nái Cáa Anh khÃng chá mang láºi tiáºng cÆái sáºng khoÃi cho khÃn giẠvái nháng tÃnh huáng dá khÃc dá cÆái cáa TÃng khi pháºi thÃch nghi vái thÃn xÃc mái, mà cÃn gái gáºm nháng thÃng Äiáp à nghÄa vá tÃnh yêu gia ÄÃnh, tÃnh báºn và tÃnh yêu ÄÃi láa. Phim cÅng kháºc háa ÄÆác sá khÃc biát giáa thẠhá trẠvà thẠhá già trong xà hái hián Äáºi, cÅng nhÆ nháng già trá truyán tháng cáa ngÆái Viát Nam.


Phim Em Là Bà Nái Cáa Anh Äà thu hút ÄÆác sá quan tÃm cáa nhiáu khÃn giẠkhi ra ráºp vào nÄm 2015. Phim Äà Äáºt doanh thu cao và nháºn ÄÆác nhiáu lái khen tá cẠkhÃn giẠláºn giái chuyên mÃn. Phim cÅng Äà ÄÆác chuyán thá thành nhiáu phiên báºn khÃc á cÃc quác gia nhÆ Trung Quác, ThÃi Lan, Indonesia và Philippines.


Náºu báºn muán xem phim Em Là Bà Nái Cáa Anh vái cháºt lÆáng cao, báºn cà thá sá dáng HD Online Player Äá xem phim online trên mÃy tÃnh hoáºc Äián thoáºi. HD Online Player là mát áng dáng xem phim online miá…n phÃ, há trá nhiáu Äánh dáºng video nhÆ 1080p, 720p, 480p hay 360p. Báºn chá cáºn nháºp tên phim hoáºc link phim vào HD Online Player và báºt Äáºu xem phim mát cÃch dá… dàng và nhanh chÃng.


HÃy cÃng xem phim Em Là Bà Nái Cáa Anh Äá cà nháng giÃy phút giáºi trà vui vẠvà à nghÄa vái HD Online Player!


Phim Em Là Bà Nái Cáa Anh cà sá tham gia cáa nhiáu diá…n viên nái tiáºng và tài nÄng cáa Äián áºnh Viát Nam. Miu Lê vào vai Thanh Nga, phiên báºn trẠcáa bà Äáºi, vái nhan sáºc xinh Äáºp và giáng hÃt ngát ngào. Ngà Kiáºn Huy vào vai Ngà Trà TÃng, chÃu trai cáa bà Äáºi, mát ca sÄ nháºc rock cà tÃnh cÃch nái loáºn và Äáºy nhiát huyáºt. Háa VÄ VÄn vào vai Máºnh Äác, mát giÃm Äác sáºn xuáºt Ãm nháºc Äáºp trai và giàu cÃ, ngÆái cà tÃnh cáºm vái Thanh Nga. NSND Thanh Nam vào vai Ãng BÃ, ngÆái báºn già cáa bà Äáºi, mát ngÆái chung tháy và hián lành. NSÆT Minh Äác vào vai bà Äáºi phiên báºn già, mát bà cá kiáu cÃch và khà tÃnh. Hari Won vào vai Min Ji, trá là cáa Máºnh Äác, mát cà gÃi Hàn Quác xinh Äáºp và dá… thÆÆng.


Phim Em Là Bà Nái Cáa Anh cÅng cà nhiáu ca khúc hay và à nghÄa ÄÆác thá hián bái cÃc diá…n viên chÃnh. Mát sá ca khúc nái báºt trong phim là \"Äiáu Æác gà nháºt\", \"Äiám xÆa\", \"MÃa xuÃn Äáºu tiên\", \"TÃnh yêu tÃi hÃt\", \"MÃa xuÃn Æi\" và \"Em là bà nái cáa anh\". CÃc ca khúc này khÃng chá làm nái báºt giáng hÃt cáa cÃc diá…n viên mà cÃn pháºn Ãnh ÄÆác tÃm tráºng và cáºm xúc cáa nhÃn váºt trong táng hoàn cáºnh.


Phim Em Là Bà Nái Cáa Anh Äà nháºn ÄÆác nhiáu giáºi thÆáng và Äá cá uy tÃn trong nÆác và quác táº. Phim Äà Äoáºt giáºi Phim hay nháºt táºi Liên hoan phim Viát Nam láºn thá 19 nÄm 2015. Phim cÅng Äà ÄÆác Äá cá cho giáºi Phim hay nháºt táºi Giáºi thÆáng Äián áºnh Golden Kite láºn thá 19 nÄm 2016. Phim cÅng Äà ÄÆác chán làm Äáºi dián cho Viát Nam Äá tranh giáºi Oscar cho phim nÃi tiáºng nÆác ngoài hay nháºt táºi Giáºi thÆáng Oscar láºn thá 89 nÄm 2017. e0e6b7cb5c


グループについて

グループへようこそ!他のメンバーと交流したり、最新情報を入手したり、動画をシェアすることができます。
bottom of page